Work from Home นับเวลาเริ่มงาน 8.30 เวลาเลิกงาน 16.30 นะครับ
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงเวลา Work from Home ไม่ได้ ให้แจ้งที่ธุรการกองนะครับ