สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงเวลา Work from Home ไม่ได้ ให้แจ้งที่ธุรการกองนะครับ